KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

Część I – Informacje o Administratorze i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek Kancelaria Komornicza nr I w Sulęcinie ul. Jana Kilińskiego 9   69-200 Sulęcin. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: sulecin@komornik.org

lub pisemnie na adres siedziby administratora : ul. Jana Kilińskiego 9   69-200 Sulęcin

 

Cześć II – Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Administrator  nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Część III - Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :

- art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-art. 6 ust. 1 pkt. e - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

- art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Część IV – Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty publiczne lub odpowiednie organy, w takim zakresie , w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych , które spoczywają na Administratorze danych osobowych lub w oparciu o zakres wyrażonej zgody.

 

Część IV. Przekazywanie danych osobowych państw trzecich.

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Część V. Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011r.w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych [ tj. Dz.U. z 2016r. poz. 370] okres przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne. Zgodnie z ust. 2 cyt. § 8 przepisu ust. 1 nie stosuje się do akt spraw, w których egzekucję umorzono na podstawie art. 883 § 2 ustawy z dnia17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.5). Okres przechowywania tych akt liczy się dopiero po całkowitym rozliczeniu depozytu. Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 w.w. rozporządzenia Dokumentacja kategorii A

jest przechowywana przez okres 10 lat. Dokumentacja kategorii B jest przechowywana przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat.

 

Część VI. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zgonie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podmiot , którego dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Część VII. Skarga do organu nadzoru.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podmiot , którego dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez komornika sądowego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Część VIII. Informacja , czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Zgodnie z art. 761 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego [ Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.] organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji [Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 882; tj. 2017 r. poz. 1277, z późn.zm.] organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.], banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Przepis art. 762 k.p.c. kara grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu

wyjaśnień lub informacji albo udzielenie informacji fałszywych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 762 k.p.c. za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji przewidzianych w artykule 761 k.p.c. albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do pięciuset złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.

Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów części pierwszej Kodeksu można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Część IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.